1111

november 2011
20111118 0012 Koolmeesje : Koolmezen
1 Koolmeesje
20111118 0004 Huismus : Huismussen
2 Huismus
20111116 0008 Pimpelmeesje : Pimpelmezen
3 Pimpelmeesje
20111115 0130 Aalscholver
4 Aalscholver
20111115 0101 Sluis Lozen
5 Sluis Lozen
20111115 0075 Meerkoet
6 Meerkoet
20111114 0015 Knobbelzwaan : Knobbelzwaan
7 Knobbelzwaan
20111114 0005 Knobbelzwaan : Knobbelzwaan
8 Knobbelzwaan
20111112 026 Het is mijne toer... : Huismussen
9 Het is mijne toer...
20111112 025 ... je tijd is voorbij : Huismussen
10 ... je tijd is voorbij
20111112 021 in de wachtrij : Huismussen
11 in de wachtrij
20111112 007 opschieten daar boven : Huismussen
12 opschieten daar boven
20111112 004 op breed spoor : Huismussen
13 op breed spoor